SETKÁNÍ CVIČITELŮ

Mezinárodní setkání cvičitelů Sokola 2018

Ústřední škola ČOS ve spolupráci s Odborem všestrannosti ČOS Vás srdečně zve
na Mezinárodní setkání cvičitelů Sokola. Setkání navazuje na hlavní sletový týden XVI. všesokolského sletu. Setkání je určeno pro všechny, kteří chtějí strávit týden
v sídle ČOS – Tyršově domě v Praze.

Datum

Sobota 7.–12. 7. 2018.

Místo

Tyršův dům, Praha.

Cíl

Hlavní cílem tohoto sportovního, společenského a vzdělávacího setkání
je vytvořit jedinečné místo pro členy Sokola, kteří pracují (nebo chtějí pracovat) jako budoucí činovníci a cvičitelé v oblasti sportu pro všechny. Vedlejším cílem je snaha podpořit mezinárodní spolupráci mezi členy Sokola z celého světa, které k sobě pojí základní sokolské hodnoty a ideály.

Program

Program setkání se skládá z různých sportů, společenských, kulturních a vzdělá-vacích aktivit (tradičních a nových sportů, her a hraní, teoretických přednášek, workshopů, diskusí a setkání s hosty, skupinové práce, výletů do T. J. Sokol a mnoho dalšího)

Můžete se těšit například na základní a rytmickou gymnastiku, tanec, pochodové reje, akrojógu, zpěv, pobyt v přírodě, grilování, volejbal, parkour a mnoho dalšího. Účast bude jistě nezapomenutelným zážitkem!

Kdo, a jak se může přihlásit?

 • Musíte být člen Sokola
 • Musí vás zajímat sport, pohybová aktivita, hry a hraní
 • Znalost Anglického jazyka alespoň na základní úrovni je výhodou, ale není podmínkou
 • Dobrý zdravotní stav
 • Věk nejméně 17 let
 • Písemné doporučení vlastní T. J. Sokol
 • Vyplněním přihlášky dostupné na https://goo.gl/oAURkA

Očekáváme od účastníků vysokou motivaci a aktivní zapojení, sebe-disciplínu, odpovědnost a dostatečnou porci energie. Dále samozřejmě očekáváme dodržování všeobecných pravidel akce. Vedení si vyhrazuje právo na vyloučení účastníka
v případě závažného porušení pravidel akce.

Osvědčení

Každý účastník, který dokončí Mezinárodní setkání cvičitelů, obdrží „Osvědčení
o absolvování Mezinárodního setkání cvičitelů” s uvedenou hodinovou dotací
a popisem programu akce.

Lektoři

Lektory budou metodici a cvičitelé Ústřední školy České obce sokolské, Odboru všestrannosti ČOS. Setkáte se i s odborníky z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a českého sportovního prostředí.

Účastnický poplatek

1500 Kč

900 Kč (pro účastníky XVI. všesokolského sletu)

zahrnuje:

 • sportovní, kulturní, společenský a vzdělávací program
 • stravu typu „plná penze” (snídaně, 2x malé občerstvení – káva/čaj, oběd, večeře)
 • studijní materiály
 • fakultativní výlety po Praze i mimo
 • tričko
 • ubytování v Hostelu Sokol při variantě ZÁKLADNÍ

Účastníci hradí náklady na dopravu do Tyršova domu a zpět. Pro zahraniční účastníky doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na dobu akce.

Ubytování

V přihlášce každý účastník může volit mezi možnostmi

 • Základní: ubytování v Hostelu Sokol (společné pokoje), je zahrnuto
  v účastnickém poplatku.
 • Nadstandard: ubytování v blízkém hotelu (Hotel Wiliam nebo Hotel Kampa), ubytování NENÍ ZAHRNUTO v účastnickém poplatku a je nutné jej uhradit samostatně. Ústřední škola Vám ráda pomůže se zajištěním rezervace.
 • Jiné způsoby ubytování nejsou možné. Očekáváme od všech účastníků (včetně pražských) ubytování po dobu akce v jedné ze zvolených variant. Chceme vytvořit zdravou, silnou a přátelskou komunitu, do které samozřejmě patří i společné trávení večerů.

Pracovní jazyk

Čeština a angličtina.

Přihlášky do 30. dubna 2018

Vyplňte přihlášku na https://goo.gl/oAURkA

V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo uzavřít přihlašování před termínem uzávěrky na přihlášky! Počet účastníků z České republiky je omezen, proto neváhejte se s přihlášením! Každou přihlášku potvrdíme a následně zašleme podrobnější informace.

V případě dalších dotazů kontaktujte Danu Absolonovou, dabsolonova@sokol.eu, +420 257 007 261.

Mgr. Martin Chlumský, DiS.

ředitel Ústřední školy ČOS

Sledujte nás na sociálních sítích!

Hashtag #imeetSokol18

Facebook: ceskaobecsokolska, skolacos
Instagram: ceskaobecsokolska
YouTube: Ústřední škola


International Meeting for Sokol Instructors

NAZDAR!

Sokol Central School in cooperation with the Department of Sports For All of the Czech Sokol Organization would like to warmly invite you to the “International Meeting for Sokol Instructors”. The meeting is a part of the XVI. All-Sokol slet 2018 and is for those Sokol members who would like to spend one week in the seat of the Czech Sokol Organization in Tyršův dům in Prague.

Dates

Sat July 7th – Sat July 12th 2018 (after XVI. All-Sokol slet)

Venue

Tyršův dům, Prague and its surrounding, Czech Republic

Purpose

The main purpose of this sport, social and educational meeting is to offer a unique and creative place for Sokol members who wish to work as future Sokol leaders and instructors in sports for all settings. The secondary purpose is a desire to promote an international cooperation between young Sokol members from all over the world bounded by Sokol core values.

Program

The program consists of different sports, social, cultural and educational activities (traditional and new sports, games and play, theoretical lectures, practical workshops, discussions and meetings with honorable guests, group work, cultural visits to Sokol units and much more).

You can look forward to, for example: rhythmic gymnastics, dance, general gymnastics, marching parade, acro-yoga, singing, outdoor activities, barbecue, volleyball, parkour and much more. We believe that it will be truly unforgettable experience!

Background – Sokol Central School

The School was founded in 1994 as an institution for the education of Sokol coaches, instructors and officials.

Who can apply?

 • You have to be a Sokol member
 • You should be interested in play, games, sports and physical activity
 • You should be able to communicate in English or Czech language
 • It is absolutely necessary that you do not have long term injuries or other serious health problems at the beginning of the meeting
 • You have to be at least 17 years old
 • You can apply by filling in the application form, deadline April 30th 2018 @ https://goo.gl/H3TupY

We do expect the participants to be highly motivated with a great level of com-mitment. We expect self-discipline, responsibility and a great deal of energy. Furthermore, we, of course, expect the participants to follow the general rules of the event. The management holds the right to expel participants for disciplinary reasons.

Certificate

The participants who complete “International meeting for Sokol instructors” will receive a Certificate from Sokol Central School to document and describe the content of the meeting.

Teaching staff

During the event, you will meet excellent instructors from the Czech Sokol Organization, Charles University and other organizations. Coaches and sports politicians from the Czech sports movement will also share their knowledge.

Participant’s fee

60 EUR

36 EUR (participants of XVI. All-Sokol slet)

Includes

 • sport, social, cultural and educational program
 • daily food (breakfast, 2× coffee/tea break, lunch, dinner)
 • study materials
 • study trips around Prague
 • T-Shirt
 • BASIC Accommodation in Hostel Sokol (shared dormitories)

Participants will pay their own traveling expenses to and from Tyršův dům – and should have their own pocket money. Participants must also arrange their own health insurance, which must cover the meeting.

Accommodation

During registration, each participant can choose between two options:

 • BASIC: an accommodation in Hostel Sokol (covered in participant's fee), shared dormitories, no air-conditioning.
 • ADVANCED: an accommodation in a hotel nearby (preferably Hotel William or Hotel Kampa), accommodation is NOT COVERED in participants fee and must be paid separately. Sokol Central School will help you with the booking.  
 • Please note that other accommodation options are not possible as we want to create a strong community during the event.

Language

Czech and English language

Register at: https://goo.gl/H3TupY

Should you need more information, please do not hesitate to contact Mr Martin Chlumsky, event coordinator at mchlumsky@sokol.eu, mobile: +420 604 726 298, Skype: mcedok (Czech or English language).

Martin Chlumsky

Czech Sokol Organization

Director of Sokol Central School

Follow us on social media!

Hashtag #imeetSokol18

Facebook: ceskaobecsokolska, skolacos
Instagram: ceskaobecsokolska
YouTube: Ústřední škola

TOP